A- A A+

Aktualności

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Pamięć włączająca”

W czwartek, 21 marca 2024 r., o godz. 11:00 i 17:00, odbyły się dwa finałowe spotkania w ramach niemiecko-polskiego projektu „Pamięć włączająca”, którego Muzeum Stutthof było współorganizatorem. Osoby zaangażowane w projekt opowiadały w ich trakcie o trwającym 15 miesięcy projekcie, swoich spostrzeżeniach i jego rezultatach. Na podstawie potrzeb Muzeum Stutthof powstały prototypy rozwiązań pomagających w stworzeniu inkluzywnej kultury pamięci. Wyłoniła się także sieć umożliwiająca wymianę doświadczeń przez osoby z i bez niepełnosprawności.

O projekcie

W miejscach pamięci istnieje wiele barier. Osoby niesłyszące i niewidome, z trudnościami w nauce i niepełnosprawnościami ruchowymi wielokrotnie dały temu wyraz podczas ponad 20 spotkań online i trzech inkluzywnych spotkań w miejscach pamięci, które odbyły się w ramach projektu „Pamięć włączająca”. W Muzeum Stutthof uczestnicy spotkania zbadali na miejscu konkretne bariery i sformułowali związane z ich usuwaniem potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W miejscu pamięci w Ravensbrück zespół złożony z uczestników projektu opracował pomysły na pokonywanie barier typowych dla muzeów martyrologicznych. Analiza potrzeb, prototypy konkretnych rozwiązań i przewodnik po dobrych praktykach w dziedzinie dostępności mają pobudzić do dyskusji i zachęcić do naśladowania kolejne miejsca pamięci. W wydarzeniach online oraz w trzech integracyjnych wyjazdach do miejsc pamięci wzięło łącznie udział 570 osób z i bez  niepełnosprawności z Niemiec i Polski. Tłumacze języków migowych i mówionych umożliwili pokonanie bariery językowej i ożywioną wymianę zdań.

Czas podsumowań

Podczas dwóch 90-minutowych spotkań online głos zabrali uczestnicy projektu z Polski i Niemiec. Rozmawiali o przeszkodach, jakie pojawiają się w inkluzywnych projektach i o tym, co w ramach „Pamięci włączającej” udało się osiągnąć.

„Muzeum Stutthof było dotychczas pełne barier. Dysponujemy kilkoma włączającymi formatami edukacyjnych, na które jak dotąd nie było dużego popytu. Jesteśmy jednak zdecydowani, aby stać się muzeum bez barier. Spotkaniach w ramach projektu Pamięć włączająca dały nam wiele nowych spostrzeżeń, które trwale zmieniły sposób, w jaki postrzegamy naszą pracę edukacyjną z osobami z niepełnosprawnościami ” – powiedział Kordian Kuczma, koordynator projektu z ramienia Muzeum Stutthof. „Chcemy teraz kontynuować pracę nad pomysłami, które pojawiły się w ramach projektu. Mamy nadzieję na dalszą wymianę doświadczeń z osobami zaangażowanymi w kulturę pamięci w Niemczech” – dodał.

„Doświadczenie w przełamywaniu barier w kulturze zdobyliśmy już w poprzednich projektach. Nie zawsze jest to łatwe, ale standardem powinno stać się planowanie niezbędnego czasu i pieniędzy” – uważa Annika Hirsekorn, specjalistka ds. projektu ze stowarzyszenia Schwarzenberg e.V. „Musimy współpracować, aby Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie pozostawała tylko na papierze. Ważne jest też zapewnianie zasobów, które potrzebują takie działania oraz współpraca z osobami zaangażowanymi w projekty kulturalne, które od początku zakładają w nim udział osób z niepełnosprawnościami.”

***

Polsko-niemiecki projekt partnerski „REM-Inclusive” organizowany jest przez IBB gGmbH w Dortmundzie wspólnie z Muzeum Stutthof w Polsce i stowarzyszeniem Schwarzenberg e.V. w Berlinie. Projekt jest finansowany w ramach programu UE „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za to odpowiedzialności.

***

On Thursday, March 21, 2024, at At 11:00 and 17:00, two final meetings were held as part of the German-Polish project “REM-Inclusive” talked about the 15-month long project, their observations and its results. Based on the needs of the Stutthof Museum, prototypes of solutions were prepared to help create an inclusive culture of memory. A network has also emerged enabling the exchange of experiences between people with and without disabilities.

About the project

There are many barriers in memorial sites. Deaf and blind people, people with learning difficulties and physical disabilities have expressed this many times during over 20 online meetings and three inclusive meetings at memorial sites, which were held as part of the „REM-Inclusive” project. At the Stutthof Museum, meeting participants examined specific barriers on site and formulated the needs of people with disabilities related to their removal. At the Ravensbrück memorial site, a team of project participants developed ideas for overcoming barriers typical of martyrdom museums. Needs analysis, prototypes of specific solutions and a guide to good practices in the field of accessibility are intended to stimulate discussion and encourage other memorial sites to follow suit. A total of 570 people with and without disabilities from Germany and Poland took part in online events and three inclusive trips to memorial sites. Sign and spoken language interpreters made it possible to overcome the language barrier and exchange the opinions.

Time for summaries

During two 90-minute online meetings, project participants from Poland and Germany spoke. They talked about the obstacles that appear in inclusive projects and what „REM-Inclusive” has achieved. “The Stutthof Museum has so far been full of barriers. We have several inclusive educational formats that have not seen much demand so far. However, we are determined to become a barrier-free museum. Meetings being part of the REM-Inclusive project gave us many new observations that permanently changed the way we perceive our educational work with people with disabilities,” said Kordian Kuczma, project coordinator on behalf of the Stutthof Museum. “We now want to continue working on the ideas that emerged during the project. We hope for further exchange of experiences with people involved in shaping the culture of memory in Germany.” he added.

“We have already gained experience in overcoming barriers in culture in previous projects. It is not always easy, but planning the necessary time and money should become the standard,” says Annika Hirsekorn, project specialist from the Schwarzenberg e.V. association. “We must work together to ensure that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities does not remain only a declaration of intent. It is also important to provide the resources needed for such activities and to cooperate with people involved in cultural projects that involve the participation of people with disabilities from the very beginning.

***

The Polish-German partnership project „REM-Inclusive” is organized by IBB gGmbH in Dortmund together with the Stutthof Museum in Poland and the Schwarzenberg e.V. association. in Berlin. The project is financed under the EU program „Citizens, Equality, Rights and Values”.

Funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union or the European Education and Cultural Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the aid granting authority can be held responsible for this.