Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Deklaracja dostępności

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.stutthof.org

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2008 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.03.2012 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Kamiński, adres poczty elektronicznej dostepnosc@stutthof.org.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 247 83 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski Obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Przed wejściem do Muzeum wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do skorzystania z miejsca parkingowego upoważnia Karta Parkingowa wydana na daną osobę (nie na samochód) lub placówkę.

Wejście do Muzeum dla osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się wejściem głównym.

Po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Zwiedzających. Do Biura można dostać się wózkiem przy pomocy schodołazu gąsiennicowego. Potrzebę skorzystania ze schodołazu można zgłosić wcześniej telefonicznie lub mailowo w Biurze Obsługi Zwiedzających lub na miejscu po przybyciu do Muzeum. 

W Biurze Obsługi Zwiedzających można wypożyczyć na czas zwiedzania wózek. Wypożyczenie jest bezpłatne. Ilość dostępnych urządzeń – 2.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne jest za pomocą podjazdu wejście do kina muzealnego.

Toaleta na terenie Muzeum dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta przy parkingu nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejścia do baraków wyposażone są w podjazdy dla wózków.

Wewnątrz baraków, w których prezentowane są wystawy stałe i czasowe można poruszać się na wózku.

Budynek byłego krematorium można zwiedzać poruszając się na wózku tylko częściowo (pierwsze pomieszczenie).

Wewnątrz baraków istnieją przeszkody poziome w postaci progów.

W Muzeum nie ma oznaczeń kontrastowych.

Na teren Muzeum i do wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjna

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W Muzeum nie ma informacji zapisanych w alfabecie Braille’.

W Muzeum nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Filmy wyświetlane w kinie muzealnym nie mają audiodeskrypcji i tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content