Logo muzeum Stutthof w Sztutowie
Plan obozu Stutthof Plan obozu Stutthof

Zamów zajęcia

Formularz zgłoszeniowy

Edukatorzy:

Pracownicy Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmiany edukatora.

Oświadczenia

  • Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz regulaminem korzystania z sali edukacyjnej.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zapisu audio i video zajęć z udziałem grupy oraz wykorzystywanie tych zapisów na potrzeby działalności prowadzonej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie.
  • Potwierdzam, że jako opiekun grupy ponoszę pełną odpowiedzialność za zachowanie uczniów w miejscu pamięci oraz za ewentualne szkody materialne wyrządzone w trakcie zajęć edukacyjnych.

Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych stwierdzeń.

Skip to content