Regulaminy

REGULAMIN WOLONTARIATU W MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE

Poniższe zapisy są zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

W tekście Regulaminu pojawiają się wyrażenia, które w tym dokumencie oznaczają:

Ustawa – to Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Wszystkie odwołania w tekście regulaminu odnoszą się do tego tekstu prawnego.

Regulamin-niniejszy to dokument, który określa zasady przyjmowania Wolontariuszy, wykonywania świadczeń wolontariackich, tryb rozpoczęcia i zakończenia wykonywania świadczeń, oraz prawa i obowiązki Wolontariusza w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Wolontariusz - to osoba , która ukończyła 18 lat i dobrowolnie, bez wynagrodzenia wykonuje prace na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

Muzeum – ilekroć mowa o Muzeum dotyczy to Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Koordynator – to osoba wyznaczona przez Dyrektora Muzeum, której podlegają wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem wolontariatu w Muzeum

Opiekun – to osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Koordynatora, której podlega Wolontariusz w trakcie wykonywania wolontariatu.

Porozumienie - to umowa zawarta pomiędzy Wolontariuszem, a Muzeum, w której reguluje się zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia wolontariackiego.

§ 2
KRYTERIA FORMALNE DLA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA

Wiek – ukończone 18 lat.
Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania określonej pracy. Muzeum zastrzega sobie prawo do zażądania od Wolontariusza zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w zakresie dotyczącym podejmowanych zadań.
Wykształcenie – brak wymagań związanych z wykształceniem. Muzeum zastrzega sobie powierzenie niektórych prac osobom mającym określone umiejętności. W takim przypadku Wolontariusz zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

§ 3
REKRUTACJA

Rekrutacja do programu wolontariackiego w Muzeum jest procesem ciągłym z wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy to prowadzony jest nabór do wykonania określonego zadania. Informacje o dodatkowym naborze umieszczane są zawsze na stronie internetowej.
Rekrutacja prowadzona jest etapowo i podlega bezpośrednio Koordynatorowi.
Etapy rekrutacji:
1. Kandydat na Wolontariusza powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymagań i zasad przebiegu wolontariatu zawartymi na stronie internetowej Muzeum.
2. Kandydat na Wolontariusza wypełnia ankietę zamieszczoną na stronie internetowej i przesyła ją drogą elektroniczną lub pocztą na wskazany adres.
3. Koordynator projektu zaprasza Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku niemożliwości ustalenia takiego terminu Koordynator ustala z Wolontariuszem inny sposób skomunikowania się.
4. Po przejściu procesu rekrutacji Koordynator podpisuje z kandydatem Porozumienie
o Wolontariacie, na mocy którego kandydat uzyskuje status Wolontariusza w Muzeum Stutthof.

§ 4
ZASADY REALIZACJI POROZUMIENIA WOLONTARIACKIEGO

Z chwilą podpisania Porozumienia o Wolontariacie dotychczasowy kandydat uzyskuje status Wolontariusza i przystępuje do podjęcia pracy.
1.Porozumienie zostaje podpisane na czas określony. Porozumienie takie może być powtarzane z Wolontariuszem wielokrotnie.
2.Koordynator wyznacza Opiekuna, któremu Wolontariusz będzie podlegał bezpośredni w czasie trwania umowy.
3.Opiekun jest bezpośrednim zwierzchnikiem Wolontariusza, do którego zwraca się on w przypadku sytuacji trudnych, konfliktowych jak i przy codziennym wykonywaniu zadań. Opiekun wyznacza Wolontariuszowi zakres jego prac np. ustala grafik i czuwa nad prawidłowym ich wykonaniem.
4.Przed przystąpieniem do pracy Wolontariusz musi przejść szkolenie z zakresu BHP odnośnie swojego stanowiska jak i zostać zapoznanym z wewnętrznymi regulaminami pracy obowiązującymi w Muzeum.
5.Przed przystąpieniem do pracy Wolontariusz zostaje poinformowany i podpisuje stosowne dokumenty dotyczące odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności karnej, oraz zasad dotyczących tajemnicy służbowej i z zakresu ochrony danych osobowych i polityki teleinformatycznej. Punkt ten ma zastosowanie tylko w przypadkach jeżeli jest to wymagane na danym stanowisku pracy.
6.Wolontariusz potwierdza swoją obecność na liście obecności wyłożonej we wskazanym miejscu. Potwierdzone obecności są podstawą do obliczenia godzin zrealizowanych w ramach wolontariatu.
7.W przypadku nieobecności Wolontariusz zobowiązany jest powiadomić Koordynatora lub Opiekuna o niemożliwości zjawienia się w danym dniu w miejscu pracy.
8.Po zakończeniu porozumienia Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

§ 5
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz zobowiązany jest:
1.Sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zapisami w Porozumieniu o Wolontariacie i Regulaminie,
2.Podchodzić z szacunkiem do miejsca, które objęte jest strefą muzealną,
3.Wykonywać polecenia Opiekuna lub osoby/osób przez niego wskazanych,
4.Przestrzegać przepisów BHP oraz regulaminu pracy i innych zapisów dotyczących danego stanowiska,
5.Przestrzegać tajemnicy zawodowej i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
6.Wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłaszać Opiekunowi lub Koordynatorowi,
7.Zawsze działać zgodnie z dobrem Muzeum Stutthof,

§ 6
PRAWA WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do:
1.Wykonywania swojej pracy w warunkach zgodnych z podpisaną umową oraz zgodnie z przepisami BHP, regulaminem pracy i niniejszym Regulaminem,
2.Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków jeżeli jego umowa trwa nie dłużej niż 30 dni.
[Ustawa Art. 46 cyt. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków].
3.Korzystania z pomieszczeń udostępnianych pracownikom na tych samych prawach,
4.Informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Muzeum o ile dotyczą one zakresu jego obowiązków,
5.Otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Na prośbę Wolontariusza Koordynator/ Opiekun może wystawić pisemną opinię.

§ 7
ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH

1.Zakończenie świadczenia wolontariatu następuje z dniem wskazanym w Porozumieniu jako
data zakończenia świadczenia.
2.Porozumienie wolontariacie może być wypowiedziane przez każdą ze stron przed upływem terminu. Wypowiedzenie takie wymaga formy pisemnej.

§ 8
INNE

1.Wolontariusz jest odpowiedzialny materialnie za wszystkie wyrządzone szkody, które wynikną z jego winy, nieprzestrzegania przepisów BHP i wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

REGULAMIN MŁODEGO WOLONTARIATU W MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE

Młodego Wolontariusza obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Wolontariatu obowiązującego w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

§ 1
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU MŁODY WOLONTARIUSZ

W tekście Regulaminu pojawiają się wyrażenia, które w tym dokumencie oznaczają:

Ustawa – to Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Wszystkie odwołania w tekście regulaminu odnoszą się do tego tekstu prawnego.

Młody Wolontariusz to osoba, która ukończyła 15 lat a nie ukończyła 18 lat i dobrowolnie, bez wynagrodzenia wykonuje prace na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

Muzeum – ilekroć mowa o Muzeum dotyczy to Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Koordynator – to osoba wyznaczona przez Dyrektora Muzeum, której podlegają wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem wolontariatu w Muzeum

Opiekun – to osoba, która w imieniu niepełnoletnich Wolontariuszy podpisuje Porozumienie z Muzeum Stutthof i która jest odpowiedzialna za grupę w trakcie wykonywania wolontariatu.

Porozumienie - to umowa zawarta pomiędzy Opiekunem, a Muzeum, w której reguluje się zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia wolontariackiego.
Porozumienie wolontariacie w przypadku osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody Rodziców lub opiekunów prawnych. I tylko pod takim rygorem może być realizowane.

Osoba określana mianem Młodego Wolontariusza stosuje się do zapisów Regulaminu Wolontariatu w Muzeum Stutthof w Sztutowie w punktach cyt.

§5
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz zobowiązany jest:
1.Sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zapisami w Porozumieniu i Regulaminie,
2. Podchodzić z szacunkiem do miejsca, które objęte jest strefą muzealną ,
3.Wykonywać polecenia Opiekuna lub osoby/osób przez niego wskazanych,
4.Przestrzegać przepisów BHP oraz regulaminu pracy i innych zapisów dotyczących danego stanowiska,
5.Przestrzegać tajemnicy zawodowej i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
6.Wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłaszać Opiekunowi lub Koordynatorowi,
7.Zawsze działać zgodnie z dobrem Muzeum Stutthof w Sztutowie,

§ 6
PRAWA WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do:
1.Wykonywania swojej pracy w warunkach zgodnych z podpisaną umową, oraz zgodnie z przepisami BHP, regulaminem pracy i niniejszym Regulaminem,
2 (…)
3(…)
4.Otrzymywania informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Muzeum o ile dotyczą one zakresu jego obowiązków,
5.Otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Na prośbę Wolontariusza Koordynator/ Opiekun może wystawić pisemną opinię.

§ 7
INNE

2.Za szkody materialne popełnione przez wolontariusza niepełnoletniego odpowiada rodzic/opiekun prawny/ opiekun grupy wolontariackiej np. wychowawca klasy, inna wskazana osoba zgodnie z podpisanym Porozumieniem.