Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum V kadencji

W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, inaugurujące V kadencję.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał w jej skład dr. hab. Grzegorza Berendta, Stanisława Kochanowskiego, dr. Tomasza Kranza, dr. Janusza Marszalca, Alfonsa Miszewskiego, prof. dr. hab. Mieczysława Nurka, Konstantego Rosenera, dr. Janusza Trupindę, Elżbietę Wasilenko, Artura Zawadkę oraz dr Annę Ziółkowską.

Członkowie Rady jednogłośnie zdecydowali, że jej przewodniczącym zostanie dr hab. Grzegorz Berendt. Ponadto Rada, także jednogłośnie, zdecydowała o wskazaniu do swego składu Adwokata Tomasza Snarskiego.
Po wręczeniu nominacji dyrektor Muzeum, Piotr Tarnowski, przybliżył Radzie działania instytucji w roku ubiegłym, a także przedstawił plany na rok 2016. Członkowie Rady Muzeum po zadaniu wielu szczegółowych pytań jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z działalności Muzeum Stutthof za rok 2015 oraz pozytywnie zaopiniowali plan pracy na rok 2016. Został także zatwierdzony Regulamin Rady.

Rada Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie V kadencji została powołana Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2015 r. (poz. 29). Rolą Rady jest nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad trwałą ochroną dóbr kultury, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem kontaktu ze zbiorami.

Galeria zdjęć