Konferencja "Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności"

Ważnym elementem tegorocznych obchodów 50. rocznicy utworzenia Muzeum Stutthof w Sztutowie będzie konferencja naukowa w dniach 10-11 maja 2012 r. Główne obchody 50-lecia Muzeum oraz 67. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof odbędą się dzień później, w sobotę 12 maja. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Konferencja „Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności” odwołuje się – w założeniach i w nazwie – do pokolenia 2.0, dla którego najważniejszą formą komunikacji jest rzeczywistość wirtualna. Fakt ten niesie ze sobą niespotykany wcześniej dynamizm, globalną wymianę myśli oraz trendów społecznych i estetycznych, co z kolei stanowi wyzwanie dla tych, którzy pracują ze świadkami pamięci. Konferencja „Stutthof 2.0” stanowi tym samym próbę podjęcia tego wyzwania – zarówno poprzez refleksję nad kondycją polskich muzeów i miejsc pamięci, jak i poprzez próbę wyznaczenia nowych kierunków ich merytorycznego i estetycznego rozwoju.

Obrady konferencji koncentrować się będą na czterech obszarach zainteresowań:
• tworzenie narracji i obiektów muzealnych dla różnych grup odbiorców (świadków, turystów różnych pokoleń i narodowości, naukowców; sposoby udostępniania zbiorów),
• rola muzeów martyrologicznych i miejsc pamięci w kształtowaniu pamięci zbiorowej i tożsamości narodowej na różnych poziomach edukacji, w tym w ramach kształcenia ustawicznego (tzw. Life Long Learning),
• reprezentacja byłych obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w sztuce i dyskursie publicznym,
• muzea martyrologiczne w kontekście międzynarodowym.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień (maks. 300 słów z wyłączeniem bibliografii). W abstrakcie należy wyraźnie zaznaczyć, do którego z czterech głównych motywów przewodnich konferencji odnosi się abstrakt oraz określić cel, metody i ramy teoretyczne referatu. Propozycje należy nadsyłać do 15 lutego 2012 r. Abstrakty zostaną poddane anonimowej recenzji. Informacja o wyniku recenzji zostanie rozesłana potencjalnym referentom 10 marca 2012 r.

Organizatorami konferencji „Stutthof 2.0” są Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adresy e-mailowe sekretarzy konferencji oraz dodatkowe informacje organizacyjne zawarte są w pliku poniżej:

Do pobrania: Konferencja "Stutthof 2.0"

(mo)