OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sztutowo: Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6.
Numer ogłoszenia: 117129 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Stutthof , ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 055 2478353, faks 055 2478358.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: "www.stutthof.pl"

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje montaż systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Muzeum Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 214/92 (nowy numer: 1361) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 19.02.1992r. Szczegółowy zakres usługi określają załączone:
2.1.Projekt techniczny elektronicznego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - załącznik nr 1 do siwz
2.2. Rysunki - załącznik nr 2 do siwz
2.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót montażowych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - załącznik nr 3 do siwz
2.4 Przedmiar robót - załącznik nr 4 do siwz
2.5 Wizualizacja - załącznik nr 5 do siwz
2.6 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ) dla robót montażowych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru - załącznik nr 6 do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 31.62.52.00-5, 45.31.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanej w formie: zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania. (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997roku o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późń. zm. )

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4 do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - załącznik nr 5 do oferty Oświadczenie osób instalujących zabezpieczenia elektroniczne o posiadaniu zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów w Muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grążącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia - Dz.U.2008.229.1528 - art. 12w/w ustawy - załącznik nr 5 do oferty. Osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że ta osoba posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego - załącznik nr 5 do oferty. Warunek ten będzie spełniony, jeśli osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym kierownik prac posiada licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz instalatorzy, którzy posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego, co najmniej pierwszego stopnia - Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie - załącznik nr 5 do oferty. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 6 do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 7 do siwz
2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 7 do oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 1 do oferty
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2 do oferty
5) Projekt umowy - parafowany przez Wykonawcę - załącznik nr 8 do siwz
6) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do oferty
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - załącznik nr 8 do oferty
8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
9) Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanej w formie: zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania. (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997roku o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późń. zm. )
10) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4 do oferty
11)Osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że ta osoba posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego - załącznik nr 5 do oferty.
12) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - stanowiący załącznik nr 5 do oferty
13) Oświadczenie osób instalujących zabezpieczenia elektroniczne o posiadaniu zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów w Muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grążącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia - Dz.U.2008.229.1528 - art. 12w/w ustawy - załącznik nr 5 do oferty.
14) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - stanowiące załącznik nr 6 do oferty
15) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym kierownik prac posiada licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz instalatorzy, którzy posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego, co najmniej pierwszego stopnia - załącznik nr 5.
16) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: "www.stutthof.pl"
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Stutthof w Sztutowie ul. Muzealna 6 82-110 Sztutowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Stutthof w Sztutowie ul. Muzelana 6 82-110 Sztutowo pokój nr 3 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.06.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie