Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1/PN/RB/2010
Sztutowo, 2010-04-19

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/PN/RB/2010. Nazwa zadania: Remont dachu budynku komendantury - skrzydło wschodnie, zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma remontowo - budowlana
Krupa
Stanisław Krupa
ul. Klonowa 13
81-558 Gdynia

Uzasadnienie wyboru: Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu, a mianowicie 100pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena stanowiąca - 100% oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-04-27.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1 Firma remontowo –budowlana
Krupa
Stanisław Krupa
81-558 Gdynia
ul.Klonowa 13
100
2 Dekar
Zakład Remontowo – Budowlany
Produkcyjno – Handlowy
Andrzej Zimowski
06-400 Ciechanów
ul. Zuzanny Morawskiej 4
96,65
3 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków
Spółka Jawna
Krzysztof Osuchowski
Alicja Babik
82-200 Malbork
ul. Starościńska 1
95,99
4 Zakład Usług Stolarsko – Budowlanych
„OKAZ” Kazimierz Okoniewski
83-422 Nowy Barkoczyn 3
91,72
5 Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane
Ryszard Sobczyk
80-421 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Kościuszki 82/1
90,74
6 Piotr Lisek – Zarządzanie
80-556 Gdańsk
ul. Wielopole 2/1
79,52
7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Łaczyński Arkadiusz
82-104 Kąty Rybackie
Ul. Rybacka 43
78,66

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie nie mniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

____________________________________
Z-ca dyrektora - Piotr Piechnik