Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku komendantury

Sztutowo, 2010-03-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/PN/RB/2010. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku komendantury - skrzydło wschodnie, zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Muzeum Stutthof w Sztutowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Muzeum Stutthof w Sztutowie
Adres zamawiającego Muzealna 6
Kod Miejscowość 82-110 Sztutowo
Telefon: 55 247 83 53
Faks: 55 247 83 58
adres strony internetowej www.stutthof.pl
adres poczty elektronicznej
zastepca@stutthof.pl
anna.misiaszek@stutthof.pl
monika.osowska@stutthof.pl

Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00 pn. - pt

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.stutthof.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Muzeum Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6, w pokoju nr 6 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za potwierdzeniem odbioru. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje remont dachu budynku komendantury - skrzydło wschodnie, zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie, przy ul. Muzealnej 6, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 214/92 (nowy numer: 1361) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 19.02.1992r.
Szczegółowy zakres robót określają załączone:
przedmiary robót - załącznik nr 1 do siwz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do siwz
projekt architektoniczno - budowlany - załącznik nr 3 do siwz

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7
zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
1. roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1
2. wymiana stolarkiokiennej CPV 45421132-8
3. wymiana pokrycia dachowego CPV 45261210-9
4. montaż rynien i rur spustowych CPV 45261320-3
5. obróbki blacharskie CPV 45261000-3
6. roboty ciesielskie CPV 45422000-1
7. izolacje CPV 45320000-6
8. roboty instalacyjne - odgromówka CPV 45311200-2
9. roboty murowe CPV 45211100-0

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2010-08-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik nr 13 do siwz
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - załącznik nr 4 do siwz
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5 do siwz
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-13 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Muzealna 6
82-110 Sztutowo
pokój nr 3 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-13, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Muzealna 6
82-110 Sztutowo
Pokój nr 17 - sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2010-05-13.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie będzie prowadzona aukacja elektroniczna
..............................

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 66707-2010. Data zamieszczenia 2010-03-26

____________________________________
Zastępca dyrektora - Piotr Piechnik

Dokumenty do pobrania:(format plików:*.doc ; *.pdf ; *.tif)

Cały przetarg w jednym archiwum *.zip ~14 MB

albo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 31.03.2010 Sprostowanie - W nagłówku dokumentu na stronie pierwszej jest "skrzydło zachodnie" a powinno być "skrzydło wschodnie".
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 cz 1
Załącznik nr 3 cz 2
Załącznik nr 3 cz 3
Załącznik nr 3 cz 4
Załącznik nr 3 cz 5
Załącznik nr 3 cz 6
Załącznik nr 3 cz 7
Załącznik nr 3 cz 8
Załącznik nr 3 cz 9
Załącznik nr 3 cz 10
Załącznik nr 3 cz 11

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13